Przykładowe umowy ślubne - do wydrukowania!

Zamieszczamy wzory przydatnych umów z podwykonawcami biorącymi udział w organizacji Waszego ślubu i wesela. Umowy poniżej dotyczą: zespołu, fotografa, kamerzysty, organizacji przyjęcia weselnego.

Aby wydrukować umowę należy ją skopiować do worda i wydrukować.

umowy ślubne, umowy ślubne do wydrukowania

I. UMOWA ORGANIZACJI PRZYJECIA WESELNEGO

Umowa zawarta w dniu w .............pomiedzy …………………………………………………, zwanym dalej Zleceniodawcą,…………………………………………...................................................................., zwanym dalej Wykonawcą zawarto umowę następującej treści:

1. Wykonawca zlecenia zobowiązuje się do organizacji przyjęcia weselnego dla ………………… osób w dniu ………………………………, udostępniając obiekt ……………………………………………………………………………............ położony w ……………………………… przy ul……………………………………………………….... w godzinach od ………………..............… dnia ……………………………… do godziny ……………….......… dnia następnego.

2. Ostateczna liczba gości zostanie podana przez zamawiającego do dnia ……………………………… i stanowić będzie podstawę określenia wartości umowy.

3. Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania z właściwą starannością posiłków i potraw wg załączonego Menu.
3.1 Ostateczne Menu zostanie ustalone najpóźniej do ……………....… dni przed planowanym terminem przyjęcia i stanowić będzie aneks do umowy.
3.2 Kawa i herbata będą podawane bez ograniczeń do konsumpcji na miejscu przez cały czas trwania imprezy.
3.3 Wyroby cukiernicze i owoce zostaną dostarczone najpóźniej w dniu planowanego przyjęcia przez Zamawiającego, ze swej strony Wykonawca zapewni warunki niezbędne do przechowywania tego typu wyrobów i serwować je będzie w trakcie przyjęcia.
3.4 Wędliny i zimne przekąski będą uzupełniane w trakcie przyjęcia.
3.5 Alkohole zostaną dostarczone najpóźniej w dniu planowanego przyjęcia przez Zamawiającego. Wykonawca zapewni warunki niezbędne do ich przechowywania oraz możliwość swobodnego dysponowania nimi w czasie przyjęcia przez Zamawiającego. Wyłącznym dysponentem alkoholu jest Zamawiający.

4. Wszystkie produkty żywnościowe oraz napoje pozostałe po zakończeniu imprezy zostaną przekazane Zamawiającemu.

5. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia sprawnej obsługi i bezpieczeństwa gości, ich garderoby i rzeczy pozostawionych w szatni oraz zapewnienia czystości w pomieszczeniach sanitarnych przez cały czas trwania imprezy.

6. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dekoracji stołów i sali uzgodnionej z Zamawiającym.

7. Wykonawca zapewni członkom Zespołu Muzycznego zatrudnionego przez Zamawiającego możliwości podłączenia niezbędnych instrumentów i urządzeń nagłaśniających.

8. Cena za usługę wynosi ……………………… zł za osobę wg kalkulacji na dzień podpisania umowy i nie może zostać podniesiona.

9. Dzieci do lat …………… bezpłatnie, dzieci do lat …………… oraz członkowie zespołu muzycznego i fotograf – ……………………… stawki za osobę.

10. Zleceniodawca zobowiązuje się do pokrycia ewentualnych szkód i zniszczeń wynikłych w trakcie trwania imprezy.

11. Wykonawca zlecenia otrzyma za powyższą usługę kwotę …………………………………….. zł (słownie zł: ……………………………………… ………………………………………………………………………………………………….), z czego: a) …………………………… zł (słownie zł: ……………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………......................) w formie zaliczki zostało przekazane Wykonawcy w dniu ……………………………, b) …………………………… zł (słownie zł: …………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………) po zakończeniu imprezy.

12. Końcowe rozliczenie nastąpi w ciągu ……………… dni od daty zakończenia uroczystości. 13. Odstąpienie od umowy:
13.1 W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zleceniodawcę w terminie do …………............ dni przed datą uroczystości, zaliczka nie zostanie zwrócona.
13.2 W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę, Zleceniodawca otrzyma zwrot zaliczki powiększonej o 25 % wartości umowy.
13.3 Rozwiązanie Umowy przez którąkolwiek ze stron w terminie do ………… dni przed datą uroczystości nie pociąga skutków wymienionych w punktach 13.1 i 13.2.

14. W sprawach nieuregulowany niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

15. Umowę sporządzono w dwóch jednakowo brzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

 
ZAMAWIAJĄCY                                                         WYKONAWCA

................................                                               ......................................II.  UMOWA Z FOTOGRAFEM O DZIEłO

Zawarta w dniu ………………………………………….. pomiędzy ……………………... i …………………….. zamieszkałymi ………………………………………., tel. …………………. ………………………………………., tel. ………………….. zwanymi w umowie ZAMAWIAJĄCYM a …………………………….. zamieszkałą/łym …………………………………………….. zwaną/ym w umowie WYKONAWCĄ

§1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dzieła polegającego na fotograficznym udokumentowaniu przebiegu uroczystości w dniu ………………….. Miejscem wykonania dzieła są :

1/ w godzinach od …. do….… (np. dom Pani Młodej – tzw. przygotowania i Błogosławieństwo, adres: ) – ilość odbitek ……….. w formacie …………

2/ w godzinach od ……. do…….: Kościół ………… w ………… ul. …………w godzinach od ……. do …….. – ilość odbitek …………. w formacie ……….

3/ w godzinach od ……… do ……….. – przyjęcie weselne (adres: …………..) – ilość odbitek ………. w formacie …………..

4/ w terminie ……. dni od dnia uroczystości, nie później jednak niż ……….(data) sesja plenerowa (miejsce: ………….) – ilość odbitek …….. w formacie ………..

§2. Zdjęcia zostaną wykonane na papierze …………(błyszczący czy mat oraz ew. Firma). Zdjęcia będą kolorowe/ w kolorach sepii/biało czarne (w %). Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia powiększeń poszczególnych ujęć (cena za powiększenie …… zł.) Zdjęcia zostaną przez wykonawcą przekazane w albumach wybranych przez zamawiającego, wraz z negatywami/nośnikiem cyfrowym.

§3. Wykonawca zrealizuje dzieło własnym staraniem, przy użyciu własnych narzędzi i na własnych materiałach. Wykonawca oświadcza, że wykona fotografie z najwyższą starannością i na poziomie technicznym właściwym dla tego rodzaju dzieł.

§4. Przyjmujący zamówienie nie ma prawa powierzyć wykonania dzieła stanowiącego przedmiot niniejszej umowy innej osobie bez uprzedniej pisemnej zgody zamawiającego. Wykonawca wyraża zgodę na obecność podczas uroczystości innych fotografów, jak i kamerzysty.

§5. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty na rzecz wykonawcy wynagrodzenia w wysokości ............................................. (................................. złotych) zł brutto; Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie …….. dni od przekazania dzieła. W dniu dzisiejszym wykonawca potwierdza odbiór od zamawiającego kwoty ………………. zł. (…………………. zł.) tytułem zaliczki/zadatku.

§6. Przekazanie dzieła nastąpi w terminie ………. dni od daty uroczystości. W przypadku ustalenia daty sesji plenerowej późniejszej niż data uroczystości, przekazanie działa nastąpi w terminie ustalonym powyżej liczonym od daty tejże sesji. W razie opóźnienia w wykonaniu dzieła stanowiącego przedmiot niniejszej umowy wykonawca zobowiązany jest zapłacić zamawiającym karę umowną w wysokości ..................... % umówionego wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia.

§7. Wykonawca zachowa na swój użytek, w szczególności dla celów swojej reklamy i promocji, fotografie wykonane jednocześnie z oryginałami dla zamawiających. Zamawiający wyraża zgodę na późniejsze wykorzystanie dzieła w materiałach reklamujących działalność wykonawcy i z tego tytułu w przyszłości nie będzie przedstawiał żadnych roszczeń finansowych. Wykorzystanie dzieła poprzez jego rozpowszechnianie w publicznej prasie i telewizji, jak również umieszczenie dzieła na stronie internetowej innej niż strona internetowa Wykonawcy oraz rozpowszechnienie dzieła poprzez jego wykorzystanie w akacji plakatowej, bilboardowej bądź innego rodzaju, wymaga uprzedniej pisemnej zgody zamawiającego. Jednocześnie wykonawca zobowiązuje się nie wykorzystywać dzieła w żadnym innym charakterze niż wspomniane w niniejszym paragrafie.

§8. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgodnego oświadczenia woli stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§9. Ewentualne spory między stronami rozstrzygane przez sąd właściwy ze względu na miejsce zamieszkania zamawiającego.

§10. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy, mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz Prawa Autorskiego.

§11. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.ZAMAWIAJĄCY                                 WYKONAWCA ………………………………………           ……………………………………III.  UMOWA Z KAMERZYSTĄ O DZIEŁO 

Zawarta w dniu ................ w ……….. pomiędzy: ....................................................................................................................................... zwanym dalej Zamawiającym, a ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... zwanym dalej Wykonawcą,

§ 1 Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania dzieło polegające na: wyprodukowaniu filmu – pamiątki ślubnej ( nagranie obrazu, opracowanie sfilmowanego materiału, montowanie obrazu ). W szczególności Wykonawca zobowiązany jest m.in. do: nagrania obrazu w dniu...........w godzinach od..........do..........(łącznie ok.......godzin materiału surowego), w tym : ...................................................... (tutaj można wpisać kolejno to, co ma być zawarte w materiale filmowym), ....................................................., ....................................................., ..................................................... Przybliżony czas trwania gotowego materiału filmowego - .......godzin.

§ 2 Wykonawca zobowiązuje się przy wykonaniu dzieła, o którym mowa w §1, respektować wskazówki Zamawiającego.

§ 3 Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia do wykonywania przedmiotu umowy, jeżeli odrębne przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień oraz, że posiada niezbędną wiedzę, doświadczenie i sprzęt techniczny w zakresie koniecznym do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.

§ 4 Strony ustalają, że w terminie do................Wykonawca przekaże Zamawiającemu gotowy film na następujących nośnikach: płyta DVD - ............sztuk Po wykonaniu dzieła oryginalne nośniki stanowić będą własność ........................................

§ 5 Wynagrodzenie za wykonanie dzieła zostało ustalone w wysokości ................................ zł (słownie zł.........................................) brutto.

§ 6 W dniu podpisania umowy Wykonawca otrzyma zadatek w wysokości .............zł (słownie...........złotych) na poczet wykonania umowy.

§ 7 Strony ustalają, że w przypadku rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji umowy po ................(data) kwota zadatku nie zostanie mu zwrócona. W przypadku rezygnacji przez Wykonawcę z realizacji umowy przed ................(data), zadatek o którym mowa w § 6 umowy zostanie zwrócony Zamawiającemu w podwójnej wysokości.

§ 8 Zapłata pozostałej części wynagrodzenia nastąpi najpóźniej w dniu odbioru dzieła przez Zamawiającego. Wynagrodzenie określone w § 5 wyczerpuje wszystkie roszczenia finansowe Wykonawcy, które mogą wynikać z niniejszej umowy.

§ 9 Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy przy zachowaniu najwyższej staranności, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami sztuki filmowej. Wykonawca zapewnia że na przedmiocie umowy nie ciążą prawa czy obciążenia na rzecz osób trzecich.

§ 10 Zamawiający może odmówić przyjęcia dzieła, jeżeli nie odpowiada ono wymogom określonym niniejszą umową lub jeżeli jego wykonanie odbiega od norm sztuki filmowej. Jednocześnie Zamawiający może uzależnić przyjęcie przedmiotu umowy od dokonania zmian lub poprawek. W takiej sytuacji Wykonawca dokona zmian lub poprawek w terminie odrębnie ustalonym przez Strony. Wykonawca jest zobowiązany do dokonania zmian i poprawek dzieła nieodpłatnie.

§ 11 W przypadku nie usunięcia w ustalonym terminie wad fizycznych, o których mowa w § 10, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy. Gdy szkoda nie będzie możliwa do usunięcia lub gdy jakość filmu będzie w sposób rażący odbiegała od ogólnie przyjętych norm sztuki filmowej, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości................zł (słownie...........złotych)

§ 12 Wykonawca oświadcza, że Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne straty lub uszczerbek na zdrowiu, poniesione przez Wykonawcę w związku z wykonywaniem niniejszej umowy.

§13. Zamawiający zastrzega, że Wykonawca nie ma prawa zlecania wykonania postanowień niniejszej umowy osobie trzeciej bez zgody Zamawiającego. www.abcslubu.pl – portal sprawdzonych firm weselnych.

§14. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

§15. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.


ZAMAWIAJĄCY                                                                   WYKONAWCA………………………………………                                  ……………………………………


IV.  UMOWA Z ZESPOŁEM MUZYCZNYM

Zawarta w dniu ...................... , w……. Pomiędzy .................................................. ......................................................................................................................................., zwanym dalej Zamawiającym, a zespołem muzycznym ............................................, reprezentowaną przez.....................................................................................,zwanym dalej Wykonawcą.

§ 1 Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do obsługi muzyczno - konferansjerskiej zabawy weselnej organizowanej przez Zamawiającego w godzinach od ……………… do…………… w dniu ...………………………… w …………………………………………………………

§ 2 Na wyżej wymienioną usługę Wykonawca wystawi fakturę na kwotę ……………….. zł (słownie ………………………………………………………… złotych). Wynagrodzenie za każdą rozpoczętą godzinę ponad czas zawarty w umowie wynosi …………………zł (słownie ………………………………………………złotych).

§ 3 W dniu podpisania umowy Wykonawca otrzyma zadatek w wysokości .................... zł (słownie................................................................złotych) na poczet wykonania umowy.

§ 4 Zapłata pozostałej części wynagrodzenia nastąpi po zakończeniu imprezy. Wynagrodzenie określone w § 2 wyczerpuje wszystkie roszczenia finansowe Wykonawcy, które mogą wynikać z niniejszej umowy.

§ 5 Wykonawca jest zobowiązany do poprowadzenia imprezy na uzgodnionym poziomie, według przedstawionego ustnie bądź pisemnie planu.

§ 6 Wykonawca zapewnia ze swojej strony profesjonalny sprzęt audio, oświetlenie dyskotekowe, bogatą dyskografię oraz wnosi opłatę na rzecz ZAIKS-u. www.abcslubu.pl – portal sprawdzonych firm weselnych.

§ 7 W przypadku nie wywiązania się z § 2 niniejszej umowy, Wykonawca obowiązany jest zapłacić karę umowną w kwocie ………........…………… zł (słownie………………................………………… złotych) na rzecz Zamawiającego.

§ 8 Wykonawca zobowiązuje się do wyznaczenia osoby zastępczej do poprowadzenia imprezy w razie zaistnienia zdarzeń losowych uniemożliwiających mu wywiązanie się z umowy.

§ 9 Zamawiający ponosi odpowiedzialność materialną za zniszczenie lub uszkodzenie sprzętu powstałe z winy osób nie będących członkami zespołu.

§ 10 Brak prądu oraz inne przeszkody powodujące przerwy w obsłudze muzycznej imprezy nie stanowią podstawy do przedłużania czasu jej trwania ponad czas określony .

§ 11 W czasie trwania imprezy organizator zapewnia członkom zespołu posiłek jak wszystkim biesiadnikom.

§ 12 Strony oświadczają, że wszelkie ewentualne spory wynikające z realizacji postanowień umowy będą starały się rozwiązać polubownie. W przypadku nie osiągnięcia porozumienia właściwym dla rozstrzygnięcia sporu będzie sąd powszechny właściwy dla Zamawiającego.

§ 13 Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY                                                               WYKONAWCA


………………………………………                                  ……………………………………

Oceń ten artykuł
(1 głos)

Skomentuj